Altering the Charge, by the General Jurisdiction Court upon Own Initiative

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից դատավճիռ կայացնելիս մեղադրյալին առաջադրված մեղադրանքը սեփական նախաձեռնությամբ փոփոխելու հիմնախնդիրը

Subscribe to the newsletter from ArtsakhLib
Receive the best articles on mail
mailbox