Possible Connection Between Grape Harvest and Air Temperature and Precipitation Changes During the vegitative Period (Case Study: Ararat Valley

Խաղողի բերքատվության հնարավոր կապը վեգետացիոն ժամանակահատվածի օդի ջերմաստիճանների և տեղումների փոփոխության հետ (Արարատյան դաշտի օրինակով)

Subscribe to the newsletter from ArtsakhLib
Receive the best articles on mail
mailbox