Gegham Petrosyan, Transcaucasia in the Diplomatic Upheavals: The formation of the Armenian independent statehood (February 1917 – June 1918)

Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917 թ. փետրվար –1918 թ. հունիս)

Scientific edition "Bulletin of Yerevan University. International Relations, Political Science", 2019 № 1 (28)
Publishing house YSU
Place Yerevan
Year 2019
Pages 76-79
82
Subscribe to the newsletter from ArtsakhLib
Receive the best articles on mail
mailbox