Main ways to enhance legal awareness among senior class in schools of the Artsakh Republic

Արցախի Հանրապետության դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման հիմնական ուղիները

Scientific edition The 2nd international youth conference “Issues and prospects of the Artsakh Republic’s international recognition” sourcebook
Publishing house UYSSA
Place Yerevan
Year 2017
Pages 62-67
906
Subscribe to the newsletter from ArtsakhLib
Receive the best articles on mail
mailbox