(English) Effects of Electric Field and Image Charges on the Impurity-Related Optical Absorption Coefficients in a Spherical Quantum Dot

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և Մաթեմատիկա, 2017, 51 (1)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 124–127